Search results:

Name
bKa' mda' mtshon las khung spyi
sMar khams
mDzo sgang
Sho mdo gzhis sdod
sTag rtse sjong yongs
lHa ri
rGyal ston
Gra dga' ldan byams pa gling dgon ma lag chos gzhis mi ser she ma sogs kyi khongs 'thu yod do cog
Tshal bde gzhis yong
gram lcang 'dzin snying
zhva dmar ba'i ngo tshab gnyer las byed
lHa zhol gyi gnyer mi dpon
gzhung las khungs khag
rdzong yongs rgan bcu mi dmangs
bKa' mda' rtsis gsum
lHa zhol gyi gnyer mi dpon
mTshal bde gzhis
mDo khams
Ko snam
lHo sjong